วันแห่งความภาคภูมิ พช.ราชบุรี นำเครือข่ายองค์กรเข้ารับรางวัล โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 CD DAY 2023″

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ อาคารบี ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด และ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการและ กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนเข้าร่วมงาน ในการนี้ นางยุพินเศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงาน ด้วยทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้นำและจังหวัดที่เข้ารับรางวัลต่างๆ ในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 CD DAY 2023 และขอให้รักษาคุณงามความดี คงความเป็นเลิศของการพัฒนา พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการสืบสาน รักษา และต่อยอดให้เป็นวิถีชีวิตขยายจนเต็มจังหวัดให้ประชาชนในจังหวัดได้อยู่เย็นเป็นสุข สืบต่อไป

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัล ข้าราชการฯดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีรางวัลโล่รางวัลสิงห์ทอง


ประเภท ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายสมพงษ์ วรรโณ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ผู้นำ อช.ชาย)นางมัทนา แสนณรงค์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ผู้นำ อช.หญิง) ประเภท ผู้นำ/กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองมะค่า ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โครงการแสดงผลสำเร็จของการพัฒนา (วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2566) มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชน ต่อสาธารณะชน ได้แก่ การขับเคลื่อน ภารกิจ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยการสร้างความมั่นคง ทางอาชีพและรายได้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านการพัฒนา ผู้นำ/กลุ่ม องค์กรชุมชนและการเสริมศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ

โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้เกิดการบำรุงรักษาดินให้มีคุณภาพ อุดมสมบูรณ์เนื่องในวันดินโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประกาศทิศทางพัฒนาชุมชน ในปี 2567 พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายองค์กร หมู่บ้าน ชุมชน ตำบลและบุคลากรหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.