จ.ราชบุรี/กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนไปเข้าร่วมกิจกรรม

พร้อม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, เครือข่ายกองทุนเเม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี, เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ และได้รับเกียรติจาก พระอธิการแดง อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง เข้าร่วมพิธีเปิดการเเข่งขันฯ โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2566 มีกีฬาจำนวน 5 ประเภท ดังนี้

 1. กีฬาฟุตบอล
  2.กีฬาวอลเลย์บอล
  3.กีฬามวย
  4.กีฬาเซปักตะกร้อ
  5.กีฬาพื้นบ้าน
  วิ่งกระสอบ
  กลิ้งครก
  ตักน้ำใส่กระบอก
  การจัดโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2566 ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 2. เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและส่งผลให้ประชาชน เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง
 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
  กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานพัฒนาทั้งมวล โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติด บนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ให้ความรู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติ จนกล่าวได้ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.