พช.ราชบุรี รับการตรวจติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00-18.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดราชบุรีและพื้นที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี(ตัวเเทนพัฒนาการอำเภอ), นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และตัวแทนนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ รับการติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ของคณะติดตามฯ

ประกอบด้วย นายประทีป รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหารและประเมินบุคคล, นายสุขุม ธรรมประทีป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางสาวสุพัตรา วันนู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางสาวชาลินี จันทรากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวประภา อังคภากรณ์กุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวจักรีพร เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยเป็นการติดตามประเด็น ดังนี้

 1. การจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2567-2569 โดย ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 2. ภารกิจงานความยุ่งยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนคาดหวัง
  2.1 นักวิชาการพัฒนา ชุมชน (พัฒนากร)
  2.2 นักวิชาการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
  2.3 นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
 3. การดำเนินงานตามภารกิจของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ในพื้นที่อำเภอโดย พัฒนาการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/พัฒนาการอำเภอ
 4. บรรยายประเด็นการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ช่วงบ่าย พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้นำคณะติดตามฯ เข้าศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดพลง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวกิรณา พินเสนาะ พัฒนาการอำเภอวัดเพลง, พัฒนากร ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับเเละนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
  การติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานอำเภอชนอำเภอ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 5. เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของกรมการประชาชนมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 6. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจภารกิจงาน ความยุ่งยากและคุณภาพของงานในการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561-2569

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.