พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร”ลับมีดให้คม”จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโอกาสในการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จในให้แก่กลุ่มอาชีพ ณัฐธภาผ้าจก

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ศูนย์ณัฐธภาผ้าจก หมู่ที่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวภัทรลดา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดูแลการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านงานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโอกาสในการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จในให้แก่กลุ่มอาชีพ ณัฐธภาผ้าจก

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พัฒนากรที่บรรจุในปี พ.ศ. 2561-2566 จำนวน 22 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนเข้าหลักสูตร นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้พบปะพูดคุยทางวีดีโอคอล กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พื้นที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างสูงสุด

ช่วงเช้า มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาการศึกษาเรียนรู้จากกลุ่มฐานการเรียนรู้ ทั้ง 7 ฐาน โดยเป็นการสรุปจากผู้เข้าร่วมโครงการช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด จากการศึกษาดูงาน ณ กลุ่มอาชีพณัฐธภาผ้าจก วันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้และช่องทางการตลาดที่กว้างยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และการหล่อหลอมอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นพัฒนากรบรรจุใหม่ (ปี 2561-2566)
 2. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ได้เรียนรู้รูปแบบกระบวนการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มอาชีพ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และได้เรียนรู้แบบอย่างของการพัฒนาผู้ประกอบการ (OTOP) ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในการศึกษาชุมชน การปฏิบัติงานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างศรัทธาของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความรักชุมชนและปลูกฝังอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเกิดบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
  4.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี ประเภทผ้าตีนจกซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และเรียนรู้กระบวนการพัฒนาลายผ้าพระราชทานสร้างผลงานเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ผ่านการฝึกฝนปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP
 4. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านงานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่
  กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนากรบรรจุใหม่
  กิจกรรมที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเรียนรู้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้การพัฒนาผ้าจกจากกลุ่มอาชีพณัฐธภาผ้าจก
  กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโอกาสในการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จในให้แก่กลุ่มอาชีพ ณัฐธภาผ้าจก
  กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มอาชีพและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  กิจกรรมที่ 6 การจะทำคลิปสรุปผลการดำเนินงาน

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.