จ.ราชบุรี/เทศบาลตำบลหลักเมืองราชบุรีประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566


เมื่อวันที่12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง โดย มีนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

และนายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนจากส่วนราชการในเขตพื้นที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชุมชน, คณะกรรมการชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.),

ชมรมกีฬาเทศบาลตำบลหลักเมือง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.