พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ พื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ร่วมดำเนินโครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)สัญจรลงพื้นที่ ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนา

คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จากข้อมูล TPMAP/ThaiQM 2566 โดยได้มอบเงินสด เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และถุงยังชีพพร้อมด้วยสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ นางสาคร แซ่จง บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นครัวที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้และการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เนื่องด้วยต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง และพิการขาทั้งสองข้าง


โครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”จังหวัดราชบุรี โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการสัญจรลงพื้นที่ทุกอำเภอหมุนเวียนกันไปเป็นรายเดือนๆล่ะ 1 ครั้ง ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดราชบุรี ให้คนไทยรอดพ้นจากขีดความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.