“บิ๊กป๊อดสนับสนุนกรมอุทยานฯตั้งหน่วยข่าวกรองอาชญากรรมด้านสัตว์ป่า”

4 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเปิดหน่วยข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า WCU : Wildlife Crime Inteligence Unit โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 12 อาคารสืบนาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ

.พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับ ห้องปฏิบัติการของหน่วยข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า หรือ WCU : Wildlife Crime Inteligence Unit ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทย Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolin in Thailand (CIWT – GEF6) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP :United Nations Development Programme) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทยสนับสนุนซอฟแวร์ I2 รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย WCU ทำหน้าที่เป็นแกนกลางศูนย์ข้อมูลและศูนย์บัญชาการอำนวยความสะดวกในการออกคำสั่งเชิงกลยุทธ์และเพื่อการประสานการสื่อสาร ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ซอฟแวร์ I2 ช่วยให้ดำเนินการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล การจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและสร้างการนำเสนอข้อมูลแบบรายงานการสืบสวนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดในภารกิจในการต่อสู้กับอาชญากรรมสัตว์ป่า

ภารกิจหลักของ WCU หรือหน่วยข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า มีดังนี้
1.การจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า ได้รับการออกแบบโดยใช้ iBase ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถจับภาพ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนและความสัมพันธ์ระหว่างลิงก์และเอนทิตี iBase เป็นทั้งแอปพลิเคชันฐานข้อมูลและเครื่องมือการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ออกแบบและบำรุงรักษาฐานข้อมูล

2.การฝึกอรม
จัดฝึกอบรมการใช้โครงการสนับสนุนการสืบสวนสำหรับคณะทำงานพิเศษ WEN ของประเทศไทย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายป้องกันอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
3.การปฏิบัติการ
ทีมงานร่วมปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


4.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง
รับและนำเข้าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าทั้งองค์กรในและนอกประเทศ

 ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม I2 จำนวน 80 นาย กระจายปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่คุ้มครองทั่วประเทศ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้องปฏิบัติการ WCU จะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องบัญชาการ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน พื้นที่ทำงานร่วม การวางแผนจัดสรรอุปกรณ์และควบคุมติดตามสถานการณ์เพื่อตอบสนองต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อจัดการเหตุการณ์และควบคุมการปฏิบัติการและสามารถรองรับการสืบสวนขยายผลอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นในอนาคตอีกด้วย

สำหรับนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับด้านการเสริมสมรรถนะการบังคับใช้กฎหมายปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เนื่องจากในปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562

ซึ่งได้มีการ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน มีการเพิ่มบทกำหนดโทษในการ ครอบครอง ค้าขาย นำเข้า ส่งออก ซึ่งสัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนอนุสัญญาด้านพืชป่า สัตว์ป่าต่างๆ ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย อันเป็นการกำหนดมาตรการเพื่อปกป้องคุ้มครองมิให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้าขาย นำเข้า ส่งออก สัตว์ป่าระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้สนองนโยบายโดยการจัดตั้งหน่วยข่าวกรองอาชญากรรมด้านสัตว์ป่า WCU มีการวางเป้าหมายเพื่อลดอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าทั้งภายในและระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.