“พล.ต.อ. พัชรวาท” มอบ “จตุพร บุรุษพัฒน์” ปลัด ทส. พร้อมอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่แม่แจ่ม ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันนี้ (10 ก.พ. 67) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินและการป่องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม และมอบสมุดประจำตัวให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 11,294 ราย

พล.ต.อ พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

นายจตุพร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้เร่งดำเนินการในการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่อาศัยในชุมชน พร้อมทั้งติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมอบให้กรมป่าไม้ เข้าไปสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งนำข้อมูลมาดำเนินการจัดทำแผนในการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่มาปฏิบัติร่วมกับชุมชน และวางแผนออกแบบการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกัน ให้ราษฎรสามารถทำกินและอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน ตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพป่าไม้ที่คงอยู่ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุมัติตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าไปดำเนินการตามแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้ออกแบบไว้ร่วมกัน และรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวมให้กับราษฎร

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

“การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ท้องที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11,294 ราย เนื้อที่ 18,529 แปลง เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อช่วยให้ราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้จะเป็นการลดขั้นตอนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่เดิมจะต้องเขียนโครงการเสนอผ่านอธิบดีกรมป่าไม้ แต่ปัจจุบันเมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุมัติตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าไปดำเนินการแล้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สามารถเห็นชอบให้มีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ดังกล่าวได้ทันที ในครั้งนี้ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ท้องที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเห็นชอบให้มีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค จำนวน 24 รายการ เป็นการปรับปรุงถนน จำนวน 12 เส้นทาง และขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 12 พื้นที่” นายจตุพร กล่าว

ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม เพื่อต้องการเร่งขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้ว กรมป่าไม้ร่วมกับภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำโดยมอบปูนซีเมนต์ จำนวน 1,000 ลูก ให้แก่ผู้แทนชุมชนอำเภอแม่แจ่ม เพื่อนำไปสร้างบ่อน้ำซีเมนต์เสริมไม้ไผ่ในรูปแบบบ่อพวง สำหรับกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนในชุมชนใช้ในการเกษตร ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้ทำการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้ประชาชนสามารถทำกินและอยู่อาศัยภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และร่วมประชุมกับ อปท ในพื้นที่วางมาตราการป้องกันไฟป่าพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงปัญหาไฟป่าและ PM 2.5

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.