น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”อาหารปลอดภัยจากบ้านสู่โรงแรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางกุลทรัพย์
ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี นำคณะ ประกอบด้วย นางยุพินเศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และผู้บริหารโรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน

ขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ร่วมเยี่ยมชม ให้ข้อแนะนำแก่ผู้บริหารโรงแรม ณ.เวลา อ.เมืองราชบุรี

นางพรศรี ตรงศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี

ซึ่งได้จัดทำแปลงผัก NAVELA FARM TO TABLE ซึ่งมีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไว้ให้แขกที่เข้าผักมาเยี่ยมชม เรียนรู้วิธีการปลูก และการประกอบอาหารจากพืชผักที่ปลอดภัย(เกษตรอินทรีย์) ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงแรม โดยมีการปลูกพืชผักนานาชนิด เช่น ผักบุ้ง ผักชี กวางตุ้ง คะน้า ผักชีฝรั่ง มะเขือยาว ผักสลัดต่างๆ เป็นต้น
จังหวัดราชบุรี ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตลอดจนสนองพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ความว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “อารยเกษตร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีจากภาคีการพัฒนาต่างๆ


แปลงผัก NAVELA FARM TO TABLE ใช้หลัก “ ชีวิตพอเพียง ดำเนินรอยตามพ่อ สานต่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ Sustainable” โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าผักโรงแรม ณ.เวลา โดยการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และรักษาสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.