นำร่องปลูกหญ้าทะเล เพื่ออนุบาลสัตว์น้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กองทัพเรือ หารือเมืองพัทยา นำร่องพัฒนาเกาะไผ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล รองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC