สกพอ. ร่วมมือ ตลท. ก.ล.ต. และ ธปท. พัฒนาแหล่งระดมทุนใหม่ EEC Fundraising Venue
ส่งเสริมธุรกิจรายใหญ่ SME และ Start up เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดึงดูดการลงทุนทั่วโลกสู่พื้นที่อีอีซี