พิธีลงนาม MOUในการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กับ ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี