พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

ราชบุรี จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร”ลับมีดให้คม”จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

จ.ราชบุรี/ ศจพ.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือพัฒนาอาชีพและมอบสิ่งของแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP

พช.ราชบุรี รับการตรวจติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร”ลับมีดให้คม”จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเรียนรู้รูปแบบการสร้างความเข้มเเข็งชุมชน

จังหวัดราชบุรี เฝ้ารับเสด็จฯรับเงินขวัญถุงพระราชทานและร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

จ.ราชบุรี นำทีมมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงฯ