จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี

จ.ราชบุรี/ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 พื้นที่ราชบุรี

จ.ราชบุรี นำทีมมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงฯ

จังหวัดราชบุรี นำทีมมหาดไทย เร่งลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

จ.ราชบุรี พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”